Open Space Buurtvisie Buiksloterham 5 oktober

Buurtvisie

Op 5 oktober is de startbijeenkomst van de Buurtvisie Buiksloterham. Onderstaande tekst is een inleiding op de avond.

In de Buiksloterham hebben we te maken met een groot aantal nieuwe woningen, kansen voor projectontwikkelaars, en beleidsmakers die voor lastige keuzes staan. Daarom organiseren wij vanuit de buurtbewoners deze bijeenkomst als kick-off voor verdere initiatieven in deze buurt.
 
We hebben gemerkt dat veel mensen in de Buiksloterham bezig zijn met visie en initiatieven, deze bijeenkomst is bedoeld om alle ideeën te verzamelen, en mensen met gelijksoortige ideeën aan elkaar te verbinden. Dit kunnen grote tot kleine initiatieven, ideeën en bijdragen aan de visie zijn. Misschien wil je de buurt kindvriendelijker maken, of groener, of zoek je als bestaand bedrijf / eerdere bewoner meer verbinding met de nieuwe bewoners in de buurt. Het kan ook zijn dat je een bijdrage hebt om in een grotere visie aan beleidsmakers te presenteren. Alle bijdragen die aansluiten bij de vraag “Wat zou er volgens jou in een buurtvisie over de Buiksloterham moeten staan?” zijn welkom in deze bijeenkomst.

De BSH is een snel veranderende wijk. Veel ambities versus de dagelijkse praktijk. Ik noem er 2.
1 – De BSH transformeert geleidelijk in een gemengd woon-werkgebied.
2 – En BSH wil Circulair gaan worden.

Wat betreft de eerste ambitie: bestaande instanties en regelgeving zijn niet echt ingericht op het gegeven dat er steeds nieuwe belangen bijkomen. Hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe worden die vertegenwoordigd? Bewoners, bedrijven en ontwikkelaars : al snel bedreigend voor elkaar. En organiseren zich in aparte lobbyverenigingen. Het wonen en werken wordt als we niet oppassen vervangen door wonen en hotels.

En dan die tweede ambitie: een circulaire wijk, wat is dat? Wie bepaalt dat eigenlijk? Hoeveel groen is er in zo’n wijk? En waarom? Of, waarom niet? En bestaat er ook een vorm van ‘sociale’ circulariteit, naast de ‘technische’ stokpaardjes waar vooral zoveel over wordt gepraat? Ook hier de vraag: in hoeverre kun je als betrokken burger daar invloed op uitoefenen? Moet er überhaupt wel één visie zijn, of één partij die zegt ons te vertegenwoordigen?

Niet één visie
Doel is wat mij betreft niet één gezamenlijke visie per sé : het is natuurlijk mooi als we het met elkaar eens zijn, maar het uitgangspunt zou ook kunnen zijn dat we elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte gunnen om te wonen en te werken zoals we dat graag willen. Het is evident dat bewoners en bedrijven niet altijd gelijke belangen kunnen hebben. Het willen streven naar 1 gezamenlijke visie zou inhouden dat we uit moeten komen op een compromis. Als we de vergelijking maken met de zelfbouwkavels: je moet er niet aan denken wat er was uitgekomen als we onze ontwerpen hadden moeten bundelen tot 1 gezamenlijk ontwerp. Het feit dat eenieder binnen de wettelijke kaders zijn eigen ideeën mag nastreven levert een veel rijkere buurt op dan wanneer we ons allemaal met elkaars projecten zouden mogen of willen bemoeien.

Toetsingskaders
Om dat mogelijk te maken is het wel nodig dat er duidelijke toetsingskaders worden gecreëerd, traditioneel een rol van de overheid. Dat hoeven er niet heel veel te zijn, maar het is wel van belang dat ze redelijk consistent zijn en blijven. Daar zijn we niet altijd even goed in in Nederland. Het Nederlandse duurzaamheidsbeleid blinkt niet uit in lange termijn. En de overheid lijkt soms meer gericht te zijn op het faciliteren van groei en ontwikkeling. Alle mooie circulaire woorden ten spijt kan ik weinig tot geen toetsingskaders ontwaren in de Buiksloterham die ervoor zorgen dat de mooie beloftes uit Circulair BSH worden gerealiseerd.

Invloed
Het doel is, dat we als betrokken burgers de mogelijkheden creëren om mee te bouwen aan onze eigen buurt. Dat hebben velen van ons letterlijk gedaan – door een woning of bedrijfspand neer te zetten – maar eigenlijk is dat slechts het begin. Een buurt ontstaat juist doordat we samen gebruik maken van onze gedeelde ruimte: onze directe leefomgeving. Het doel is, dat we daar heel direct – zelf – een bijdrage aan kunnen leveren. Dat het mogelijk is om een goed idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat we dat niet over hoeven te laten aan de instanties maar dat we dat waar nodig ook zelf kunnen doen.

Dat we de overheid een handje kunnen helpen als het ware. Door te vertellen wat we graag zouden willen. Door – waar mogelijk en gewenst – dat misschien ook zelf uit te kunnen voeren. Door een ‘just-do-it’-mentaliteit te creëren, als tegenwicht tegen het vaak gehoorde ‘er wordt toch niet naar ons geluisterd’. Maar dus ook, door de overheid te vragen om haar eigen doelstellingen c.q. beloften na te komen, door haar te dwingen om toetsingskaders aan te passen waar nodig. Door bijvoorbeeld te vragen om afspraken te maken over de gewenste luchtkwaliteit over 10 jaar, in plaats van het alleen met de mond te beleiden.

Dat wordt makkelijker als we onderling op het schaalniveau van de buurt de zaken al met elkaar kunnen afstemmen. Dus niet wachten tot de zaken in een beleidsnota komen, maar beginnen met concrete projecten. Wanneer we bij wijze van spreken allemaal in onze directe leefomgeving een boom zouden planten zou dat een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van de net genoemde luchtkwaliteit.

Het wiel is al uitgevonden
Doel is ook niet om het werk van de gemeente helemaal opnieuw te doen. Of dat van de VEBAN. Of van het Stadslab. Of andere partijen die ik nu niet noem. Of al bestaande visies zoals Circulair Buiksloterham opnieuw te schrijven. Het wiel is vaak al uitgevonden. Maar we kunnen de wielen soms wel een duwtje geven.

Startbijeenkomst
We geloven in de kracht van het gesprek met onze directe buren. Dat is wat we vanavond gaan doen. Vanavond is een eerste bijeenkomst om te peilen of er animo is voor bewonersinvloed. Welke ideeën er uitkomen weten we niet. We weten na vanavond in ieder geval of er animo is voor een dergelijke aanpak. Zo ja, dan gaan we onszelf organiseren om te maken dat we kunnen zorgen dat wat er bedacht wordt ook kan worden gerealiseerd.

BELEID
Dat kan zijn door invloed uit te oefenen op de beleidsnota’s van de gemeente. Door te zorgen dat we bijvoorbeeld bij kunnen dragen aan de Gebiedsvisie die nu wordt opgesteld. Of het te vernieuwen Bestemmingsplan. Dat we meer kunnen dan alleen reageren op iets wat eigenlijk al bekokstoofd is, of inloopavonden aflopen zonder dat wat je zegt of denkt iets uit zal maken.

BUURT
Maar het kan ook, door op een veel kleiner schaalniveau aan de slag te gaan. Beleidsnota’s en verhalen zijn er al genoeg: we willen en kunnen dingen voor elkaar krijgen door samen te werken als burgers en ons te verenigen op buurtniveau. “That’s how we do it”.

Wat gaan we doen
Op 5 oktober gaan we met elkaar in gesprek, om op te halen welke ideeën er leven in de buurt. We vertellen elkaar wat we wél willen: klagen kan al elders.
We gaan ervoor zorgen dat al die verhalen fatsoenlijk worden verzameld, gepresenteerd en waar nodig uitgewerkt.

Comments are closed.